مجتمع گوهر اقدسیه

مشخصات عمومی

محل احداث : منطقه 1 شهرداری تهران

سال ساخت : 1401

LSF سیستم ساخت: اسکلت فلزی و

زیربنا: 5000 مترمربع

کارفرما: شخصی

Audio