مجتمع مسکونی شب بو

:مشخصات عمومی

محل احداث : منطقه یک شهرداری تهران

سال ساخت : 1383

سیستم ساخت: اسکلت فلزی

زیربنا: 2800 مترمربع

کارفرما: شخصی

هشت طبقه

مدت زمان اجرا : 24 ماه

Audio