مجتمع مسکونی دروس

:مشخصات عمومی

محل احداث : منطقه یک شهرداری تهران

سال ساخت : 1390

سیستم ساخت: اسکلت فلزی

زیربنا: 2400 مترمربع

کارفرما: شخصی

هشت طبقه

مدت زمان اجرا : 24 ماه

Audio