فاز 5 شهر جدید پرند

:مشخصات عمومی

محل احداث : شهر پرند

سال ساخت : 1387

LSF :سیستم ساخت

مدت زمان اجرا: یکسال

تعداد 204 واحد

Audio