فاز 3 شهر جدید پرند

:مشخصات عمومی

محل احداث : شهر پرند

سال ساخت : 1387

LSF :سیستم ساخت

مدت زمان اجرا: یکسال

تعداد 72 واحد

Audio