ساختمان مرکزی بانک گردشگری

:مشخصات عمومی

محل احداث : منطقه 2 شهرداری تهران -سعادت آباد

سال ساخت : 1392

LSF سیستم ساخت: اسکلت فلزی و

زیربنا: 30000 مترمربع

کارفرما: شخصی

مدت زمان اجرا : دو سال

تعداد طبقات : 21

کاربری اداری

Audio