ساختمان مخابرات

:مشخصات عمومی

محل اجرا : تهران

سال ساخت : 1388

LSF :سیستم ساخت

زیربنا: 500 مترمربع

کارفرما: دولتی

کاربری: اداری

دو طبقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio