تولید و احداث 15 مجموعه بین راهی

:مشخصات عمومی

محل احداث : مازندران و اصفهان

سال ساخت : 1384

 LSF :سیستم ساخت

زیربنا: 4500 مترمربع

کارفرما: شرکت توسعه مجتمع‌های ایرانگردی و جهانگردی اوج

یک طبقه

Audio