بیمارستان محب کوثر

:مشخصات عمومی

محل احداث : منطقه 6 شهرداری تهران- یوسف آباد

سال ساخت : 1390

LSF :سیستم ساخت

زیربنا: 2000 مترمربع

کارفرما: موسسه محب

طبقات دوم و هفتم

CCU، اتاق عمل

Audio