بیمارستان محب مهر

:مشخصات عمومی

محل احداث : منطقه 3 شهرداری تهران- میدان ونک

سال ساخت : 1389

LSF :سیستم ساخت

زیربنا: 500 مترمربع

کارفرما: موسسه محب

مدت زمان اجرا : 12 ماه

چهار طبقه از مجموع طبقات

CCU،احداث بخش بستری، آزمایشگاه، اتاق جراحی، ساختمان اداری

Audio