بیمارستان قلب شهید رجایی

:مشخصات عمومی

محل احداث : منطقه 3 شهرداری تهران

سال ساخت : 1389

LSF :سیستم ساخت

زیربنا: 1400 مترمربع

مدت زمان اجرا: 4 ماه

کارفرما: بیمارستان قلب شهید رجایی

احداث فضای درمانی بر بام بیمارستان قلب شهید رجایی

یک طبقه اضافه اشکوب

Audio