بیمارستان امام خمینی

:مشخصات عمومی

محل احداث : منطقه 6 شهرداری تهران

سال ساخت : 1390

LSF :سیستم ساخت

زیربنا: 1300 مترمربع

مدت زمان اجرا: 5 ماه

کارفرما: بیمارستان امام خمینی

یک طبقه

و بخش طبی ICU بازسازی بخش

Audio