بخش تخصصی بیمارستان کسری

:مشخصات عمومی

محل احداث : منطقه 6 شهرداری تهران- خیابان الوند

سال ساخت : 1387

LSF :سیستم ساخت

زیربنا: 600 مترمربع

مدت زمان اجرا: 4 ماه

کارفرما: بیمارستان کسری

احداث فضای درمانی بر بام بیمارستان کسری

یک طبقه اضافه اشکوب

Audio