الماس شرق

 

:مشخصات عمومی

محل احداث : منطقه 1 شهرداری تهران

سال ساخت : 1389

 LSF :سیستم ساخت

زیربنا: 2400 مترمربع

کارفرما: دولتی

پنج طبقه

مدت زمان اجرا : سه ماه

Audio