00

مجتمع مسکونی دروس

پروژه مسکونی دروس

مشخصات عمومی:

محل احداث : دروس

سال ساخت : 1384

مدت زمان اجرا : 24 ماه

Audio