00

بیمارستان محب یاس

پروژه بیمارستان محب یاس

مشخصات عمومی:

محل احداث : خیابان کریم خان

سال ساخت : 1393

مدت زمان اجرا : 16 ماه

Audio