00

بیمارستان محب کوثر

پروژه بیمارستان محب کوثر

مشخصات عمومی:

محل احداث : یوسف آباد

سال ساخت : 1389

مدت زمان اجرا : 8 ماه

Audio