00

بیمارستان قلب شهید رجایی

پروژه بیمارستان قلب شهید رجایی

مشخصات عمومی:

محل احداث :

سال ساخت : 1389

مدت زمان اجرا : 4 ماه

Audio