00

بیمارستان امام خمینی

پروژه بیمارستان امام خمینی

مشخصات عمومی:

محل احداث :

سال ساخت : 1390

مدت زمان اجرا : 5 ماه

Audio