00

بخش تخصصی بیمارستان کسری

پروژه ( بخش تخصصی ) بیمارستان کسری

مشخصات عمومی:

محل احداث : خیابان الوند

سال ساخت : 1387

مدت زمان اجرا : 4 ماه

Audio